آشنایی با اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت سبز ایران

اعضای منتخب هیات رییسه انجمن مدیریت سبز ایران

به استناد صورت جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱ اعضای منتخب هیات رییسه انجمن مدیریت سبز ایران که در مجمع عمومی عادی سالیانه که در همان تاریخ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید، هیات مدیره انجمن مدیریت سبز ایران به ترتیب ذیل تعیین گردید.

ابوالفضل پور مهدی

نایب رئیس انجمن مدیریت سبز ایران

مجید سرایداریان

خزانه دار انجمن مدیریت سبز ایران

محمدحسن امامی

رئیس انجمن مدیریت سبز ایران

کاظم بصرایی

بازرس انجمن مدیریت سبز ایران

مهدی حاتم فیاض

منشی هئیت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران