در راستای طرح ریزی مجموعه برنامه های نیمه سال اول سال ۱۳۹۸ از قبیل کنفرانس بین المللی شهرهای پایدار هوشمند با همکاری UN و         United Smart Cites  و بنیادجهانی انرژی برای مهرماه سالجاری و همچنین کارگاه های آموزشی در زمینه ساختمان سبز – بیمارستان سبز- محصول سبز و نظام تاییدیه زیست محیطی محصول(EPD) و دیگر اقدام پیش بینی شده و اعلام گزارش از اقدامات صورت پذیرفته و همفکری با اعضای محترم،  مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت سبز ایران  در تاریخ ۲۵ تیر  به همراه:

  • ارائه گزارش هییت رئیسه
  • خزانه دار
  • بازرس
  • همچنین انتخاب بازرس

برگزار گردید.

  بازرس اصلی : جناب آقای کاظم بصرایی

 بازرس علی البدل :  سرکار خانم فریبا واحدی