جوایز و گواهینامه‌های | awards and certificates

انجمن مدیریت سبز ایران

جایزه نشان بلوغ

جایزه نشان بلوغ | HSE Maturity Award انجمن مدیریت سبز ایران چرا بخش HSE یک ضرورت سازمانی است؟ نشان بلوغ HSE چیست؟ نشان بلوغ HSE یک مدل مدیریتی برای مدیریت عملکرد بخش یا واحد HSE سازمان با هدف توسعه مسئولیت پذیری نسبت به منابع انسانی، محیط زیست جامعه، همگرا با منابع مالی و اقتصادی سازمان [...]

جایزه مدیریت سبز ایران

چهاردهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران1398 بر اساس ماده 190 برنامه پنجم توسعه   ماده 190 برنامه پنجم توسعه: "ماده 190 برنامه پنجم توسعه کشور" کلیه دستگاه های اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف به کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای [...]

جایزه مدیریت انرژی ایران

ENERGY AWARD | جایزه مدیریت انرژی ایران انجمن مدیریت سبز ایران چرا مدیریت انرژی یک ضرورت سازمانی است؟ انرژی یک مولد تولید نیست! انرژی یک مرکز هزینه نیست! انرژی مسئولیت زیست محیطی نیست! انرژی مسئولیت اجتماعی نیست! انرژی یک محور امنیت اجتماعی نیست! انرژی نمادی از شهروندمداری نیست! انرژی یک محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و [...]