چهاردهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران۱۳۹۸

بر اساس ماده ۱۹۰ برنامه پنجم توسعه

 

 • ماده ۱۹۰ برنامه پنجم توسعه:

“ماده ۱۹۰ برنامه پنجم توسعه کشور” کلیه دستگاه های اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف به کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز نموده است،که شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات،کاهش مواد زاید جامد و بازیافت طبق آیین نامه سازمان حفاظت محیط زیست است. منظور از سازمان سبز در این برنامه عبارت است از :ممانعت ازگسترش آلودگی ها از سوی دستگاه های اجرائی/سازمان ها و شرکت ها،ضرورت صرفه‌جویی ازطریق کاهش هزینه‌های مصرف و دفع زباله،اعمال مدیریت زباله مؤثرتر جهت کاهش زباله تولید شده و افزایش بازیافت زباله،اقداماتی در جهت کاهش زباله که مقرون به صرفه بوده و مدیریت بهتر و همچنین افزایش آگاهی کارکنان در رابطه با مسایل زیست محیطی، اعمال الزامات قانونی،بهبود روحیه کارکنان و در نهایت بهبود کیفیت مدیریت در سازمان متبوع است.

مدیریت سبز(دفتر کار سبز) چیست؟

عبارت است از مجموعه ای از شاخص ها و چک لیست هایی در حوزه های ذیل:

 • انرژی
 • آب
 • زباله های دفترکار
 • خرید
 • تدارکات
 • کاغذ
 • حمل و نقل
 • صدا
 • هوا

که سازمان بر اساس این چک لیست ها در سطح عملیاتی زیر آنان را جاری می نماید:

 • فرهنگی
 • مدیریتی و سیستمی
 • مالی و اقتصادی

سطوح گواهینامه مدیریت سبزچیست؟

امتیاز نوع گواهینامه
پوشش ۱۵ درصد از جمع کل امتیازات برنزین
پوشش تا۳۵ درصد از جمع کل امتیازات نقره ای
پوشش تا ۶۵ درصد از جمع کل امتیازات طلایی
پوشش بیش از۶۵ درصد از جمع کل امتیازات پلاتونیم

کارشناس همراه و نقش آن در جایزه مدیریت سبز ایران

دبیرخانه جایزه مدیریت سبز ایران با هدف انتقال دانش مدیریت سبز ، در صورت درخواست سازمان داوطلب،یک کارشناس همرا به آن سازمان معرفی می نمایدتا سقف ۱۰ روز کاری در یک دوره زمانی ۴ تا ۹ ماهه خدماتی جهت تربیت کارشناسان متخصص به آنان منتقل گردد.