جایزه نشان بلوغ | HSE Maturity Award

انجمن مدیریت سبز ایران

چرا بخش HSE یک ضرورت سازمانی است؟
جایزه نشان بلوغ

نشان بلوغ HSE چیست؟

نشان بلوغ HSE یک مدل مدیریتی برای مدیریت عملکرد بخش یا واحد HSE سازمان با هدف توسعه مسئولیت پذیری نسبت به منابع انسانی، محیط زیست جامعه، همگرا با منابع مالی و اقتصادی سازمان است.

مسئولیت پذیری بعنوان یک رویکرد نوین در مکاتب مدیریتی، از سازمان می خواهد که نسبت به ابعاد گوناگون اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی متاثر از رفتار و عملکردهای خود مسئولیت پذیر باشد.

بر اساس چنین رویکردی سازمان مزیت رقابتی خود را بر مبنای مسئولیت پذیری بنا می کند و موفقیت پایدار سازمان را مسئولیت پذیری آنان تضمین می نماید.

در چنین بستری برای موفقیت پایدار، مدیران کیفیت که عموما مشتری محوری را توسعه می دهند نقش کم رنگتری را ایفا خواهند نمود و نقش بخش ها و واحدهای دیگری از قبیل HSE پر رنگ تر خواهد بود.

بدین منظور سازمان نیازمند فنون، ابزار و مدلهای جدید مدیریتی برای مدیریت عملکرد سازمان با تمرکز بر مسئولیت پذیری است.

نشان بلوغ HSE مدلی نوین برای توسعه مسئولیت پذیری در حوزه های ایمنی، بهداشت محیط، محیط زیست همگرا با اقتصاد سازمان است.

اهداف و نتایج مورد انتظار از جاری سازی مدل نشان بلوغ HSE کدامند؟

جاری سازی این مدل به سازمان کمک خواهد نمود تا:

  • بلوغ موجود در تشخیص، تعهد سازمانی، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی، اجرا، پایش و کنترل در دامنه HSE را شناسائی و بهبود دهد.
  • عملکرد مدیریت بخش HSE را اندازه گیری و تحلیل نماید.
  • میزان مسئولیت پذیری خود را نسبت به منابع انسانی، جامعه، محیط زیست هماهنگ با مدیریت مالی و اقتصادی سازمان تحت کنترل درآورد.
  • مدیریت HSE به یک قدرت تصمیم ساز و تصمیم گیر در ایجاد مزیت رقابتی بدل گردد.
  • بخش HSE برای دستیابی به اهداف سازمانی به بلوغ لازم دست یابد.

منطق ارزیابی نشان بلوغ HSE چیست؟

منطق ارزیابی نشان بلوغ HSE برای معیارهای تواناساز ADL و برای نتایج LeTC است.

A: رویکرد Approach

شناسائی مصادیقی برای وجود روش دستیابی به نکته راهنمای مدل، شایستگی (منطقی بودن) روش شناسائی شده، مطلوب بودن هماهنگی با فرایندها و فرهنگ سازمانی) روش و تکرار پذیر بودن روش.

D: جاری سازی Deployment

رویکرد شناسائی شده در کل سازمان و یا بخشهای مرتبط، جاری شده و از خواسته نکته راهنما حمایت مینماید.

L: یادگیری Leaming

رویکرد شناسائی شده، مورد ارزیابی و بازنگری قرار می گیرد و یادگیری حاصل می گردد.

Le: سطح Level

سطح فعلی عملکرد خواسته شده از سوی مدل قابل شناسائی است.

T: روند Trend

روند مثبت که همسو با اهداف سازمانی فعلی و آتی قابل ردیابی است.

C: مقایسه Comparison

نتایج کسب شده با اهداف، استانداردها، رهبران صنعت و متوسط صنعت مقایسه می گردد.

منطق تهیه اظهارنامه چیست؟

منطق ارزیابی نشان بلوغ HSE بر اساس ارائه آدرس از مصادیق تهیه می گردد.

گواهینامه نشان بلوغ HSE

گواهینامه نشان بلوغ HSE از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا صادر می گردد و اعتبار آن یک سال است.

سطوح جایزه نشان بلوغ HSE