گواهینامه بیمارستان سبز

 

بهترین تجارب زیست محیطی در بخش مراقبت از سلامت موضوعی است که می بایست متخصصان مراقبت از سلامت، مقامات مسئول و نهادهای اهدا کننده، بیش از پیش به آن توجه کنند. بخش مراقبت از سلامت و بخصوص بیمارستان‏ها تأثیر عظیمی بر روی محیط زیست دارند که اغلب به آن توجهی نمی کنند یا منکر آن می شوند و با هزینه‏ های سنگین استفاده از انرژی، آب و انهدام مواد (ضایعات) مواجه می گردندو همچنین مسائل دیگری نیز بر روی ایمنی و کیفیت خدماتی که فراهم می شود اثر می گذارند.سازمان بهداشت جهانی (WHO) اظهار می دارد: ما می دانیم که تغییرات آب و هوایی قادرند پیامدهای شدیدی برای سلامت انسان به بار آورند و همچنین می دانیم که بخش بهداشت و درمان می تواند نقشی اساسی در کمک به کشورها در سراسر جهان بازی کند، تا آن ها بتوانند خود را با این پیامدهای جدی وفق دهند.این اظهارات نشان دهنده اهمیت و خواست جهانی برای اتخاذ بهترین تجارب زیست محیطی در بخش مراقبت از سلامت است.

اقدامات و تدابیر در جهت بیمارستان‏ های سبز را نباید به عنوان کارهایی محدود کننده یا موانعی بر سر راه کیفیت خدمات و آسایش بیماران در نظر گرفت، بلکه درست بر عکس، آن را باید به چشم بینشی غنی و چالش طلبانه برای بیمارستان‏ های پیشتاز دید. در واقع، اجرای بهترین تجارب زیست محیطی و سبز، همسو با بهبود ایمنی ، کیفیت و صرفه جویی در هزینه‏ ها و بهبود حفاظت از سلامت کارکنان و بیماران حرکت می کند. سیستم بیمارستان سبز را باید یک بسته سبز در نظر گرفت که رویکرد جامع نگر به بخش مراقبت از سلامت دارد.

منافع زیست محیطی:

 •     کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن
 •     مدیریت بهتر منابع
 •     کاهش آلودگی هوا

منافع بهداشتی و اجتماعی برای کارکنان و بیماران:

 •   بهبود تأثیر بر سلامتی
 •   کاهش طول اقامت در بیمارستان
 •   افزایش آگاهی
 •    افزایش انگیزه از طریق شرکت دادن کارکنان

منافع حاصل از استقرار بیمارستان های سبز عبارتست از :

منافع ایمنی:

 •    جابه جایی مناسب تر مواد سمی و خطرناک
 •    افزایش آگاهی کارکنان و بیماران
 •    مدیریت بهتر و ایمن تر ضایعات
 •    کاهش تعداد حوادث و آسیب‏ ها

منافع اقتصادی:

 •    بهبود بهره وری (تکنولوژی، انرژی، ساختمان‏ها و کارکنان، کاهش خسارات)
 •    کاهش هزینه‏ ها(به عنوان مثال، بهای انرژی روز به روز در حال افزایش است، هزینه سنگین انهدام ضایعات)
 •    بهبود کارهای مدیریتی (به عنوان مثال، خرید سبز)
 •   گردش پول تقلیل یافته و بهره وری بیشتر کارکنان