گواهینامه مدیریت سبز (دفتر کار سبز)

بخش اعظمی از مصرف منابع در سازمان ها اعم از  انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات و پسماندایجاد شده در واحدهای ستادی و دفاتر مرکزی اتفاق می افتد که عمدتا از دید مدیریت، کنترل و پایش سازمان پنهان می ماند و پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی آن محاسبه نمی گردد.
براساس  ماده ۳۸ قـانون برنامه ششم توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای غیردولتی را موظف نموده است جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش مواد زائد و بازیافت اقدام نمایند .
انجمن مدیریت سبز ایران با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا و تیم کارشناسی از کشورمان ، شاخص ها و الزامات موضوع مورد نظر را طراحی و در ۶سال گذشته با جاری سازی در برخی از سازمان های کشور آن را بومی سازی نموده و در قالب یک راهنما در اختیار همگان است .
انجمن مدیریت سبز ایران با رویکرد همگرایی مسئولیت‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی سازمان‌ها و با توجه به ضرورت کاهش هزینه‌های جاری آنان، سیستم
«دفتر کار سبز» را طراحی کرده تا در قالب آن به صورتی روش‌مند ابزار و فنون تغییر و تحول در سبک مدیریت برای تصمیم‌گیری در زمینه تهیه و مصرف انرژی و منابع را در اختیار سازمان‌ها قرار دهد.

مراحل استقرار این سیستم تا دریافت گواهینامه “دفتر کار سبز” بدین شرح است:

  •  تکمیل فرم درخواست دریافت گواهینامه دفتر کار سبز
  •  تشکیل تیم دفتر کار سبز
  • برگزاری دوره آموزشی عمومی
  •  تدوین خط مشی دفتر کار سبز
  • انجام خودارزیابی بر اساس چک‌لیست دفتر کار سبز
  •  تعیین و اولویت‌بندی پروژه‌های بهبود
  • تدوین برنامه‌های عملیاتی بهبود
  •  ارسال گزارش فعالیت‌ها به دبیرخانه
  •  انجام ممیزی سازمان
  •  دریافت گواهینامه بین المللی مدیریت سبز ( دفتر کار سبز )بر اساس بلوغ سازمانی از جامعه مدیریت سبز اروپا