همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد.

بدلیل بحران تغییرات اقلیم و گرم شدن زمین، کمیسیون اروپا از سال ۲۰۱۳ قوانینی را وضع کرده که بر اساس آن محصولات ساخت داخل اتحادیه و کالاهای وارداتی می بایست “گواهی اظهار اثرات زیست محیطی” ارائه دهند. در این گواهی، تولیدکننده به شفاف سازی  اثرات زیست محیطی محصول خود در طول چرخه عمر آن برای آگاهی مصرف کنندگان و جامعه می پردازد. این قانون تا کنون یک فرایند تشویقی بوده ولی از سال ۲۰۲۰ بعنوان یک الزام سختگیرانه اجرا خواهد شد.
کمیسیون اروپا برای تشویق تولیدکنندگان در سراسر دنیا برای اجرای این قانون، پلتفرمی را به نام  ECO-Platform.org  ایجاد کرده که تمامی محصولات دارای این گواهی را، در آنجا معرفی و مصرف کنندگان و جامعه را به استفاده از آن محصولات ترغیب می کند . این بعنوان یک مزیت رقابتی در بین تولیدکنندگان در اتحادیه و سایر کشورها بشدت مورد استقبال قرارگرفته است.
در این میان کشورهایی در منطقه مانند امارات و قطر نیز این الزام را از سال ۲۰۲۰ به اجرا درخواهند آورد، بطور مثال برای ساختمان- هایی که از محصولات بدون این گواهی ساخته شوند مجوز بهره برداری صادر نمی گردد.
تولیدکنندگان ایرانی می توانند با اخذ این گواهی ، محصولات خود را در فضایی کاملا برابر در اتحادیه اروپا بمدت ۵ سال، بازاریابی و رقابت نمایند.

در همین راستا اولین همایش قوانین و الزاماتاظهارنامه زیست محیطی محصول”  که با حضور نمایندگان EPD  اتریش در اتاق بازرگانی ایران به تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.