جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی غیرحضوری بررسی معیارهای ساختمان های سبز و پایدار از لینک زیر استفاده کنید:

 

https://evand.com/events/752178