کارگاه آموزشی بانک سبز

 در این کارگاه آموزشی کارکنان و مدیران بانک ها با مدیریت منابع در نظام بانکداری با هدف کاهش هزینه های عمومی و جاری از یک سو و کاهش آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر آشنا می گردند.

محتوای آموزشی:

۱- مدل بانک سبز
۲- مدیریت منابع با رویکرد سبز
۳- ممیزی فرایندها و فعالیت ها با رویکرد بانک سبز
۴- تعیین پروژه های بهبود
۵- نظام انگیزش کارکنان
۶- اولویت بندی پروژه های بهبود

 

اطلاعات حساب:

شماره شبا : IR90-0190-0000-0010-2029-2950-00 بانک صادرات – انجمن مدیریت سبز ایران
*شماره حساب بانک صادرات – به نام انجمن مدیریت سبز ایران: ۰۱۰۲۰۲۹۲۹۵۰۰۰   کد بانک: ۹۷۳
شماره کارت بانک صادرات به نام آقای مجید سرایداریان:
۶۰۳۷-۶۹۱۶-۱۶۵۵-۱۹۷۴