در راستای ضرورت کاهش هزینه های جاری و عمومی از یک سو و کاهش مصارف انرژی، آب، مواد مصرفی ، منابع پایه و پسماند های اداری و سازمانی از سوی دیگر که متاثر از اصلاح فرایندهای اداری و عملیاتی و همچنین ارتقاء مهارت های لازم در کارکنان با هدف استفاده بهینه از منابع سازمانی است، به استحضار می رساند شاخص و مدل مدیریت سبز و یا دفتر کار سبز بر اساس برنامه ششم توسعه کشور با همکاری نهادهای ملی و بین المللی همچون جامعه مدیریت سبز اروپا طراحی و در حال جاری سازی است.

مدل مدیریت سبز با هدف مصرف بهینه منابع سازمانی در ۹ حوزه: انرژی- آب-کاغذ- حمل و نقل- خرید و تدارکات- پسماند- آلودگی های صوتی و هوا در ۳۰۰ شاخص قابل اجرا و اندازه گیری طراحی شده است.

در همین راستا هفتادمین کارگاه آموزشی مدیریت سبز/ دفترکارسبز ویژه دستگاه های اجرائی- ستاد سازمان ها و صنایع به تاریخ  ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۸  در انجمن مدیریت سبز ایران برگزار می گردد.

سرفصل دوره آموزش :

– شاخص های دفتر کار سبز

– منطق خود ممیزی

– اصول تعیین پروژه های بهبود

اهداف دوره:

دستیابی به منطق و سازوکارهای کاهش مصرف منابع اداری بطور نظام مند و هدفمند

مصرف بهینه حامل های انرژی و آب

هزبنه دوره :

به ازای هر نفر مبلغ ۳/۸۰۰/۰۰۰ریال است.

اطلاعات حساب:

  • شماره شبا : IR90-0190-0000-0010-2029-2950-00 بانک صادرات – انجمن مدیریت سبز ایران

  • شماره حساب بانک صادرات – به نام انجمن مدیریت سبز ایران: ۰۱۰۲۰۲۹۲۹۵۰۰۰   کد بانک: ۹۷۳

  • شماره کارت بانک صادرات به نام آقای مجید سرایداریان:

  • ۶۰۳۷-۶۹۱۶-۱۶۵۵-۱۹۷۴