مراسم افتتاحیه پروژه (مشارکت برای آینده پایدار) | انجمن مدیریت سبز ایران