دوشنبه, ۱۸ آذر , ۱۳۹۸ Monday, 9 December , 2019
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند ۰۳ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند

Smart Sustainabilty Cities Workshop Focus on “Green Building”  انجمن مدیریت سبز ایران  در راستای اهداف 17 گانه سازمان ملل،مبتنی بر دستیابی به شهرهای پایدار هوشمند، مجموعه همایش هایی را جهت ارتقا دانش و مهارت اعضای خود طرح ریزی و جاری می نمایند. این همایش ها با موضوع : Smart &  Sustainabilty Cities Seminars     [...]

کارگاه آموزشی هتل سبز ۰۳ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی هتل سبز

دوره هتل سبز

کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب ردپای کربن ۲۸ مهر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب ردپای کربن

ردپای کربن

کارگاه تربیت ارزیاب سبز ۲۱ مهر ۱۳۹۸

کارگاه تربیت ارزیاب سبز

کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD ۲۰ مهر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD

کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی ۰۲ مهر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی

کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی

کارگاه آموزشی ” فرایند جاری سازی و تاسیس دفاتر توسعه پایدار” ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی ” فرایند جاری سازی و تاسیس دفاتر توسعه پایدار”

تاسیس دفاتر توسعه پایدار

کارگاه آموزشی بازاریابی سبز ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی بازاریابی سبز

کارگاه آموزشی بازاریابی سبز 8 مهرماه 1398- تهران

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

سمینار تخصصی تاییدیه زیست محیطی محصول الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا (ویژه صنایع دارویی)

سمینار تخصصی تاییدیه زیست محیطی محصول الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا (ویژه صنایع دارویی)