دوشنبه, ۱۸ آذر , ۱۳۹۸ Monday, 9 December , 2019
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند ۰۳ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند

Smart Sustainabilty Cities Workshop Focus on “Green Building”  انجمن مدیریت سبز ایران  در راستای اهداف 17 گانه سازمان ملل،مبتنی بر دستیابی به شهرهای پایدار هوشمند، مجموعه همایش هایی را جهت ارتقا دانش و مهارت اعضای خود طرح ریزی و جاری می نمایند. این همایش ها با موضوع : Smart &  Sustainabilty Cities Seminars     [...]

کارگاه آموزشی بانک سبز ۰۳ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی بانک سبز

بانک سبز

کارگاه آموزشی هتل سبز ۰۳ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی هتل سبز

دوره هتل سبز

کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب ردپای کربن ۲۸ مهر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب ردپای کربن

ردپای کربن

کارگاه تربیت ارزیاب سبز ۲۱ مهر ۱۳۹۸

کارگاه تربیت ارزیاب سبز

کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD ۲۰ مهر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD

کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD

کارگاه آموزشی ” فرایند جاری سازی و تاسیس دفاتر توسعه پایدار” ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی ” فرایند جاری سازی و تاسیس دفاتر توسعه پایدار”

تاسیس دفاتر توسعه پایدار

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز

کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز

همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد. ۳۰ تیر ۱۳۹۸

همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد.

همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد.