فناوری اطلاعات سبز ( Green IT) با طراحی، ساخت، بهره برداری و دفن محصولات مرتبط با رایانه به شیوه ای سازگار با محیط زیست، به حداقل رساندن تأثیر منفی عملیات فناوری اطلاعات بر محیط زیست می پردازد. سیستم های فناوری اطلاعات مدرن بر ترکیبی از افراد، شبکه ها و سخت افزار تکیه دارند. به این ترتیب، یک ابتکار محاسبات سبز باید همه این حوزه ها را نیز پوشش دهد. همچنین ممکن است یک راه حل نیاز به رسیدگی به رضایت کاربر نهایی، تجدید ساختار مدیریت، انطباق با مقررات و بازگشت سرمایه (ROI) داشته باشد. انگیزه های مالی قابل توجهی برای شرکت ها وجود دارد تا کنترل مصرف برق خود را در دست بگیرند. «از میان ابزارهای مدیریت توان موجود، یکی از قدرتمندترین آنها ممکن است هنوز ساده، ساده و منطقی باشد.

فناوری اطلاعات سبز رویکردی چهار وجهی است:

1. رویکرد سبز در سازمان ارائه کننده خدمات فناوری سبز
2. رویکرد سبز در کارایی انرژی( Energy Efficiency ) و حفظ انرژي ( Energy Saving) و استفاده بهینه از تمامي خدمات فناوری اطلاعات (مانند ديتاسنترها-و…)
3. میزان تاثیرگذاری نرم افزار در رویکرد سبز
4. مدیریت پسماند در فناوری اطلاعات

وجه اول: سازمان ارائه دهنده خدمات اطلاعات IT

در این وجه حوزههای: آب، انرژی، کاغذ، حمل و نقل، پسماند، هوا و صدا، خرید و تدارکات سازمان ارائه دهنده از طریق راهنمای دفتر کار سبز مورد ارزیابی قرار می¬گیرد. وزن این وجه 30 درصد از کل امتیاز دفتر کار سبز محاسبه می¬گردد.

وجه دوم: تجهیزات و فناوری خدمات اطلاعاتIT

در این بخش میزان انرژی مصرفی، طول عمر تجهیزات، شرایط محیط فیزیکی بهره برداری، سازوکار کنترل و مراقبت از تجهیزات، دانش فنی و توانمندی(دانش و مهارت) منابع انسانی بهره بردار و سیستم های مدیریتی آن مورد ممیزی واقع می گردد. (امتیاز وجه دوم: 20 درصد از کل است)

وجه سوم: نرم افزارهای تولیدی و مورد استفاده در خدمات اطلاعات IT

حوزه های مورد ممیزی در این حوزه عبارتند از: کاغذ، زمان،انرژی، سوخت،از یک سو و حجم کاهش آلودگی های زیست محیطی (امتیاز وجه سوم: 25 درصد از کل است)

وجه چهارم: پسماند حاصل از خدمات اطلاعات IT

در وجه چهارم، انتظار بر این است که پیامد زیست محیطی(محیط و بهداشت) تجهیزات مورد استفاده در ارائه خدمات اطلاعات IT در چرخه عمرشان (در طول دوره ای که در اختیار سازمان است) شناسائی و کاهش یابد.در چرخه عمر تجهیزات، دوره پایان عمر آنان مورد سوال اصلی است. برنامه راهبردی، عملیاتی و اقدامات اجرائی سازمان برای پسماندهای به جا مانده چیست. (امتیاز وجه چهارم: 25 درصد از کل است)