7

جایزه مدیریت سبز ایران

  • کد خبر : 1031
  • 18 اردیبهشت 1401 - 10:46

جایزه مدیریت سبز ایران ابزاری برای گسترش رویکرد سبز در سطح ملی است. سازمان هایی که تمایل به دستیابی به موفقیت پایدار در صحنه اقتصادی و اجتماعی را دارند، از طریق حضور در فرایند جایزه مدیریت سبز ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و گزارش بازخوردی مبنی بر نقاط قوت و قابل بهبود سازمانی از یک […]

جایزه مدیریت سبز ایران ابزاری برای گسترش رویکرد سبز در سطح ملی است. سازمان هایی که تمایل به دستیابی به موفقیت پایدار در صحنه اقتصادی و اجتماعی را دارند، از طریق حضور در فرایند جایزه مدیریت سبز ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و گزارش بازخوردی مبنی بر نقاط قوت و قابل بهبود سازمانی از یک تیم خبره دریافت می نمایند تا سازمان گام به گام در مسیر بهبود سبز قرار گیرد.

سازمان هایی که در جوایز مدیریت سبز شرکت میکنن آموزش میبینند و پس از آشنایی با مدل مدیریتی جدید، خودارزیابی انجام می دهند. افراد پس از بررسی نقات قوت و فرصت ها در فرایندهای سازمان، پروژه های بهبود تعریف می کنند و در آن سازمان ارزش آفرینی می کنند. سازمان بر اساس بلوغ کسب شده گواهینامه معتبر ملی در مراسم مربوطه دریافت میکند.

مدل مدیریت سبز
مدل مدیریت سبز رویکرد مدیریتی، برای درک تواناسازهای سازمان Enablers و نتایج سازمان Results برای دستیابی به موفقیت پایدار است. این مدل به سازمانی که رویکرد سبز را اتخاذ نموده و مصمم بر همسویی و همگرایی مسئولیت اقتصادی خود با الزامات زیست محیطی و اجتماعی است، کمک خواهد کرد تا با انجام پروژه های خودارزیابی، نقاط قابل بهبود خود را سناسایی و پروژه های بهبود برای آن تعیین نماید.

مزایای کلی مدیریت سبز
فضای سازمان ها به سرعت در حال تغییر بوده و بر اثر روند تحولات تکنولوژی و اجتماعی نیز تشدید می شود. بسیاری از سازمان ها به نحوه فزاینده های از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت زیست محیطی خود اگاه یافته اند و با اقدام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیت های مدیریت خود، میتوانند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و شهرت و اعتبار خود را تقویت کنند و با پیروی از این مدل علاوه بر سودآفرینی برای امروز، موقعیت اینده خود را نیز تثبیت نمایند.

معیار های مدل مدیریت سبز
1.رهبری
2.خط مشی و راهبرد
3.منابع انسانی
4.شرکای سازمانی
5. فرایندها
6. نتایج زیست محیطی
7. نتایج اجتماعی
8.نتایج اقتصادی

منطق ارزیابی مدل مدیریت سبز
منطق ارزیابی مدل مدیریت سبز ایران ADLI-LeTCI است. در این مدل رویکرد(Approach) سازمان ها در انجام الزامات مدل ارزیابی قرار می گیرد. در این ارزیابی روش انجام کار، شایستگی مطلوبیت و تکرار پذیری آن اندازه گیزی می شود. جاری سازی(Deployment) به معنای میزان حمایت رویکرد از الزامات مدل و گستردگی آن در کل سازمان مورد توجه است. یادگیری (Learning) یعنی اقدام اصلاحی در رویکرد و یادگیری از این اقدام اصلاحی و تسهیم آن با کل سازمان. همگرایی (Integration) به معنای اندازه گیری میزان همسویی رویکرد با اهداف و نیازهای سازمان و یکپارچگی آن با واحد های مرتبط.

تزبیت ارزیاب جایزه مدیریت سبز ایران
در راستای توسعه رویکرد سبز و با هدف همسویی الزامات زیست محیطی سازمان ها با فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، انجمن مدیریت سبز ایران بر اساس برنامه و شرایط معین نسبت به جذب، آمزش و تربیت کارشناسان و مدیران برای تقویت کمیته ارزیابان دوره های مختلف جایزه مدیریت سبز اقدام می کند.

لینک کوتاه : https://irsgm.ir/?p=1031