بیمارستان سبز | انجمن مدیریت سبز ایران

بیمارستان سبز  ، بیمارستانی است که سلامت مردم را با کاهش مداوم پيامدهاي زيست محيطي و برطرف کردن سهم خود در بار بيماري ها ارتقا دهد.

بیمارستان سبز

بهترین تجارب زیست محیطی در بخش مراقبت از سلامت موضوعی است که می‌بایست متخصصان مراقبت از سلامت، مقامات مسئول و نهادهای اهدا کننده، بیش از پیش به آن توجه کنند.

بخش مراقبت از سلامت و بخصوص بیمارستان‏ها تأثیر عظیمی بر روی محیط زیست دارند که اغلب به آن توجهی نمی کنند یا منکر آن می شوند و با هزینه‏ های سنگین استفاده از انرژی، آب و انهدام مواد (ضایعات) مواجه می گردندو همچنین مسائل دیگری نیز بر روی ایمنی و کیفیت خدماتی که فراهم می شود اثر می گذارند.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) اظهار می دارد:

ما می‌دانیم که تغییرات آب و هوایی قادرند پیامدهای شدیدی برای سلامت انسان به بار آورند و همچنین می دانیم که بخش بهداشت و درمان می تواند نقشی اساسی در کمک به کشورها در سراسر جهان بازی کند، تا آن ها بتوانند خود را با این پیامدهای جدی وفق دهند.این اظهارات نشان دهنده اهمیت و خواست جهانی برای اتخاذ بهترین تجارب زیست محیطی در بخش مراقبت از سلامت است.

اقدامات و تدابیر در جهت بیمارستان‏ سبز را نباید به عنوان کارهایی محدود کننده یا موانعی بر سر راه کیفیت خدمات و آسایش بیماران در نظر گرفت، بلکه درست بر عکس، آن را باید به چشم بینشی غنی و چالش طلبانه برای بیمارستان‏ های پیشتاز دید.

در واقع، اجرای بهترین تجارب زیست محیطی و سبز، همسو با بهبود ایمنی ، کیفیت و صرفه جویی در هزینه‏ ها و بهبود حفاظت از سلامت کارکنان و بیماران حرکت می کند.

سیستم بیمارستان سبز را باید یک بسته سبز در نظر گرفت که رویکرد جامع نگر به بخش مراقبت از سلامت دارد.

منافع حاصل از استقرار بیمارستان سبز عبارتست از :

بیمارستان سبز و منافع ایمنی:

· جابه جایی مناسب تر مواد سمی و خطرناک
· افزایش آگاهی کارکنان و بیماران
· مدیریت بهتر و ایمن تر ضایعات
· کاهش تعداد حوادث و آسیب‏ ها

بیمارستان سبز و منافع اقتصادی:

· بهبود بهره وری (تکنولوژی، انرژی، ساختمان‏ها و کارکنان، کاهش خسارات)
· کاهش هزینه‏ ها

·    بهبود کارهای مدیریتی (به عنوان مثال، خرید سبز)
·    گردش پول تقلیل یافته و بهره وری بیشتر کارکنان

بیمارستان سبز و منافع زیست محیطی:

· کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن
· مدیریت بهتر منابع
· کاهش آلودگی هوا

بیمارستان سبز منافع بهداشتی و اجتماعی:

· بهبود تأثیر بر سلامتی
· کاهش طول اقامت در بیمارستان
· افزایش آگاهی
· افزایش انگیزه از طریق شرکت دادن کارکنان