جوایز و گواهینامه ها - انجمن مدیریت سبز ایران

18خرداد
بیمارستان سبز

بیمارستان سبز

بیمارستان سبز ، بیمارستانی است که سلامت مردم را با کاهش مداوم پيامدهاي زيست محيطي و برطرف کردن سهم خود در بار بيماري ها ارتقا دهد.

20اردیبهشت

نشان بلوغ HSE

مسئولیت پذیری بعنوان یک رویکرد نوین در مکاتب مدیریتی، از سازمان می خواهد که نسبت به ابعاد گوناگون اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی متاثر از رفتار و عملکرد خود مسئولیت پذیر باشد. بر اساس چنین رویکری سازمان مزیت رقابتی خود را بر مبنای “مسئولیت پذیری” بنا می کند( مسئولیت نسبت به مشتریان، جامعه، محیط زیست، […]

20اردیبهشت

جایزه مسئولیت پذیری اجتماعی ایران

مسئولیت پذیری اجتماعی مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی است که سازمان در جهت حل چالش ها و مشکلات جامعه هدف همسو با راهبرد و خط مشی سازمان، آنان را عملیاتی و جاری می سازد. سازمان با طرح ریزی مجموعه اقدامات برنامه ها و پروژه های برون سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی، […]

20اردیبهشت

گواهینامه ساختمان سبز

سیستم های رتبه بندی لید برای ساختمان های سبز داوطلبانه محسوب می شود، مبتنی بر اتفاق آرا و توافق عام بوده و با بازار پیش می رود. براساس تکنولوژی موجود و آزمایش شده، آن ها کارآیی و عملکرد زیست محیطی را از منظر کامل و سراسری ساختمان و با توجه به چرخه حیات ساختمان ارزیابی […]

18اردیبهشت

جایزه دفتر کار سبز

ماده 190 برنامه پنجم توسعه کشور کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف به کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش مواد زاید جامد و بازیافت طبق آیین نامه […]