دانشگاه سبز - انجمن مدیریت سبز ایران

25اردیبهشت

نظام آموزش سبز

نظام آموزش سبز به معنای مدیریت دانشگاه، مدرسه، مهدکودک و دیگر موسسات آموزشی دولتی یا غیر دولتی با رویکرد سبز است که در دو بعد مورد تحلیل قرار می گیرد: بعد اول به این معناست که نظام آموزشی در چهارچوب یک سازمان معنا می شود به دلیل اینکه دارای ساختار سیستم و فرایند های متعددی […]