نوع دوستی اثر بخش

بدون پاسخ

نویسنده: پیتر سنگه

مترجم: محمد حسن امامی 

گرافیست و صفحه آرا: انجمن مدیریت سبز ایران

طراح جلد : انجمن مدیریت سبز ایران

ناشر: کوهسار

تاریخ انتشار:

شابک :